Noteikumi

POSITIVUS FESTIVĀLA OFICIĀLIE NOTEIKUMI

Derīgu biļešu īpašniekiem ir tiesības atrasties festivāla teritorijā, tad, ja tie ievēro festivāla noteikumus. Līdz ar atrašanos festivāla norises vietā apmeklētājs piekrīt ievērot festivāla noteikumus, kā arī piekrīt, ka festivāla norises laikā viņš var tikt fotografēts un filmēts un viņa attēls var tikt izmantots komerciālos un reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas.
Festivāla norises vietā apmeklētāji var tikt pakļauti personas, personisko mantu un dokumentu pārbaudei. Organizatoram ir tiesības neielaist festivāla teritorijā vai izraidīt no tās apmeklētājus, kuru uzvedība var traucēt festivāla norisei vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību.
Pirms ienākšanas festivāla teritorijā apmeklētājs apmaiņā pret derīgu ieejas biļeti saņems tai atbilstošu festivāla aproci. Visiem festivāla apmeklētājiem, atrodoties festivāla teritorijā, jābūt derīgai festivāla aprocei, tās var tikt pārbaudītas arī festivāla teritorijā vai atstājot to. Ja aproce tiek atzīta par nederīgu vai sabojātu, apmeklētājam nekavējoties jāatstāj festivāla teritorija. Festivāla aproci aizliegts nodot citām personām. Biļešu un aproču viltotāji, kā arī tie, kas iesaistījušies biļešu vai aproču viltošanā, tiks saukti pie kriminālatbildības.
Jauniešiem līdz 16 gadu vecumam festivāla teritorijā jāatrodas vecāku vai cita pieaugušā uzraudzībā. Bērniem līdz 10 gadu vecumam ieeja festivālā ir bez maksas, ja tos uzrauga vecāki vai pieauguši aizbildņi, kuriem ir derīga festivāla biļete.

FESTIVĀLA BIĻETES UN APROCES

Biļešu iegāde un izmantošana
Lai apmeklētu festivālu, apmeklētājam ir nepieciešama derīga festivāla biļete.
Derīga festivāla biļete ir iegādājama autorizētos biļešu tirdzniecības kanālos. Katras biļetes kods ir unikāls, un tikai pirmais apmeklētājs ar oriģinālo svītru kodu uz biļetes tiks ielaists pasākumā.
Biļešu kopēšana un tālākpārdošana ir stingi aizliegta. Risku par biļetes oriģināla un dublikātu vienlaicīgu izmantošanu uzņemas pats pircējs. Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par biļetes ļaunprātīgu izmantošanu.
Biļešu izmantošana reklāmas un mārketinga kampaņās, akcijās, loterijās un konkursos bez rakstiska saskaņojuma ar SIA “Positivus” ir aizliegta.

Festivāla aproces

Pirms ienākšanas festivāla teritorijā, apmeklētājs apmaiņā pret derīgu ieejas biļeti saņems tai atbilstošu festivāla aproci. Visiem festivāla apmeklētājiem, atrodoties festivāla teritorijā, jābūt derīgai festivāla aprocei, tās var tikt pārbaudītas arī festivāla teritorijā vai teritoriju atstājot. Ja aproce tiek atzīta par nederīgu vai sabojātu, apmeklētājam nekavējoties jāatstāj festivāla teritorija. Festivāla aproci aizliegts nodot citām personām.
Lai ieietu un uzturētos festivāla teritorijā, derīga ir tāda aproce, kas uzlikta uz rokas. Viltotas un bojātas (piemēram, sagrieztas, sašūtas, salīmētas vai atlauztiem drošības slēdžiem), kā arī aproces, kas ir platākas par rokas delmu, ir uzskatāmas par nederīgām un tiks konfiscētas, bez tam šādas aproces īpašniekam tiks liegta ieeja Festivāla teritorijā.

NOTEIKUMI FESTIVĀLA TERITORIJĀ

Ieeja festivāla teritorijās iespējama laikā, kad teritorija ir atvērta apmeklētājiem. Lai iekļūtu un uzturētos festivāla teritorijās, apmeklētājiem jābūt derīgai festivāla aprocei. Festivāla ieejas aproci var saņemt pirms ieejas festivāla teritorijās apmaiņā pret derīgu festivāla biļeti.
Festivāla teritorijā atļauts piedalīties visos festivāla pasākumos un koncertos, iekļūstot visās festivāla zonās, kas pieejamas apmeklētājiem (izņemot speciālajās zonās).
Festivāla apmeklētājiem atļauts ienest un izmantot neprofesionālās foto kameras (t.i., tādas, kurām nav maināmi objektīvi).

Festivāla teritorijā aizliegts:
1) lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.);
2) lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās vielas;
3) ievest dzīvniekus;
4) veikt komercdarbību festivāla teritorijās, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoriem;
5) veikt jebkādu preču vai pakalpojumu reklamēšanu, piedāvāšanu vai izplatīšanu, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoru;
6) filmēt un veikt skaņu ierakstus, to iepriekš nesaskaņojot ar festivāla organizatoriem;
7) dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, - iegādāties alkoholu un cigaretes;
8) festivāla apmeklētājiem, kuri jaunāki par 16 gadiem laika posmā no 22:00 līdz 08:00 uzturēties festivāla teritorijā bez vecāku vai pieaugušā uzraudzības;
9) ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību un veselību;
10) peldēties naktī;

11) Aizliegts atskaņot mūziku, skaņu ierakstus, ar jebkāda veida skaņu pastiprinošām iekārtām.

Festivāla teritorijā aizliegts ienest:
1) profesionālo foto tehniku (t.i., ar maināmiem objektīviem) un video tehniku;
2) jebkāda veida lietussargus;
3) narkotikas;
4) pārtikas produktus, alkoholiskus dzērienus, kā arī bezalkoholiskus dzērienus (aizliegums neattiecās uz speciālo pārtiku un dzērieniem, kas paredzēta zīdaiņiem un bērniem līdz 3.gadu vecumam);
5) lielgabarīta priekšmetus;
6) citus priekšmetus, kas var apdraudēt citu apmeklētāju ērtības vai drošību (piemēram, ieročus, sprāgstvielas, nažus, gāzes baloniņus, stikla priekšmetus utml.).
NB! Neatļauto priekšmetu un produktu uzglabāšana ārpus festivāla teritorijas pie apsardzes vai festivāla organizatoriem nav paredzēta.

Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par:
1) traumām, kuras apmeklētāji guvuši festivāla laikā;
2) personīgo mantu bojājumiem, kā arī pazudušām vai nozagtām mantām – īpaši iesakām festivāla teritorijā neienest un telšu pilsētiņā neatstāt dārgas un neaizvietojamas lietas;
3) festivāla teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti – par to pilnu atbildību uzņemas pakalpojuma sniedzējs;
4) festivāla organizatori neuzņemas atbildību par neizmantotām biļetēm, tās netiks kompensētas;
5) valsts iestāžu vai institūciju veiktajām darbībām festivāla norises laikā un teritorijā.

Festivāla organizatoriem ir tiesības:
1) bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt festivāla programmu un mākslinieku uzstāšanās laikus;
2) neielaist festivāla teritorijā vai izraidīt no teritorijas apmeklētājus, kuru uzvedība varētu traucēt festivāla norisei un/vai apdraudēt citu apmeklētāju drošību;
3) organizatoram ir tiesības atteikt pārdot alkoholiskus dzērienus personām, kuras atrodas alkoholisko vielu reibumā un var apdraudēt sevi vai citus festivāla apmeklētājus.
Festivāla apmeklētājiem ir pienākums ievērot visus festivāla organizatoru norādījumus un rīkojumus, kas saistīti ar festivāla norisi un kārtības nodrošināšanu, arī tādus, kas nav minēti šajos noteikums, bet ir darīti zināmi festivāla norises laikā. Ja festivāla apmeklētājs neievēro festivāla noteikumus vai jebkurus citus festivāla organizatoru norādījumus un rīkojumus, organizatoram ir tiesības festivāla apmeklētāju izraidīt no festivāla teritorijas. Līdz ar atrašanos festivāla norises vietā apmeklētājs piekrīt ievērot festivāla noteikumus, kā arī piekrīt, ka fesitvāla norises laikā viņš var tikt fotografēts un filmēts un viņa attēls var tikt izmantots komerciālos un reklāmas nolūkos bez atlīdzībs un autortiesību piemērošanas.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā griezieties pie festivāla darbiniekiem un viņi centīsies Jums palīdzēt.
NB! Organizatori lūdz izmantot atkritumu tvertnes, nepiesārņot teritoriju un saudzēt piekrastes dabu!
NB! Festivāla organizatori aicina festivāla apmeklētājus netraucēt apkārtējo māju iedzīvotājus.

TELŠU PILSĒTIŅA

Lai iekļūtu telšu pilsētiņā, nepieciešama derīga festivāla apmeklējuma un telšu pilsētiņas biļete. Telšu pilsētiņa būs atvērta no 16. jūlija 17:00 līdz 20. jūlija 16:00 (laiki var tikt precizēti).
Telšu pilsētiņas teritorijā aizliegts:
1) lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.);
2) lietot narkotiskās vielas;
3) ievest pilsētiņas teritorijā dzīvniekus;
4) veikt komercdarbību, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoriem;
5) ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību;
6) ievest jebkādus motorizētus pārvietošanās līdzekļus;
7) bojāt citu apmeklētāju īpašumu.

OFICIĀLĀ AUTO STĀVVIETA

Autostāvvieta ir izveidota pļavā, tādēļ brauciet uzmanīgi, lai nesabojātu savu automašīnu! Lūgums novietot savu automašīnu tikai iezīmētajā teritorijā un, lai pārvietos uz/no Festivāla teritorijas un uz/no Telšu pilsētiņas, izmantojiet gājēju ceļus!
Maksa par autostāvvietas izmantošanu tiek noteikta par katru iebraukšanas reizi, neatkarīgi no autostāvvietā pavadīto stundu skaita.
Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām un tajās atstātajām mantām, tādēļ neatstājiet tās redzamā vietā, kā arī vērtīgas lietas ņemiet sev līdzi!
Drošības apsvērumu dēļ autostāvvietā aizliegts uzsliet teltis!